Cymbidium Sw. — cymbidium

Rodzina Orchidaceae — storczykowate

 

Rodzaj ten obejmuje około 60 gatunków występujących w południowo- -wschodniej Azji i w Australii. Rośliny rosną przeważnie na konarach drzew, rzadziej na ziemi. Kwiaty zebrane w długie grona mają barwę białą, żółtą, różową, brązową lub purpurową w różnych odcieniach. Warżka (dolny, szerszy płatek) jest często kontrastowo zabarwiona, a na pozostałych płatkach może występować rysunek.

Gatunki i odmiany. W obrębie rodzaju Cymbidium gatunki różnią się, oprócz barwy, rozmiarami kwiatów, ich liczbą w kwiatostanie oraz terminem kwitnienia. W Polsce najczęściej uprawia się Cymbidium low- ianum Rachb. f. o zielonożółtych kwiatach z żółtą warżką. Grono zawiera 10—20 kwiatów o średnicy 10 cm. Kwitnienie przypada na okres od lutego do maja.

Uprawiane są także inne gatunki:

Cymbidium giganteum Wall. ma brunatnożółte kwiaty z żółtą warżką zebrane w 7—12-kwiatowe grona. Kwitnie w listopadzie-grudniu. Cymbidium łracyanum Rolfe ma kwiaty od zielono do brązowożółtych z ciemnobrązowymi kreskami i żółtą warżką z brązowym rysunkiem. W gronie znajduje się 7—12 kwiatów o średnicy 15 cm. Kwitnie w październiku-listopadzie.

Częściej niż gatunki uprawiane są ich mieszańce o pięknie wybarwionych, dużych, kwiatach. Ostatnio nabierają również znaczenia odmiany minia­turowe.

Wymagania. Szklarnie przeznaczone do uprawy cymbidium powinny być jasne i przestronne, o konstrukcji zapewniającej dobrą cyrkulację powietrza.

W Zachodniej Europie uprawia się tę roślinę także w tunelach foliowych. Konstrukcję przykrywa się wówczas dwiema warstwami folii tak, aby pomiędzy nimi znajdowała się warstwa powiełrza, które chroni rośliny przed gwałtownymi zmianami temperatury.

Duże znaczenie w uprawie cymbidium ma s'wiatło. Dla wzrostu i rozwoju roślin najkorzystniejszy jest 16-godzinny dzień, natomiast optymalne natężenie światła zależy od fazy rozwojowej. Z badań przeprowadzonych przez Kukułczankę wynika, że tkanka merystematyczna cymbidium do­brze rośnie przy natężeniu 1000 lx. a małe rośliny wykształcające się z protokormu (p. Cattlpya) wymagają natężenia światła powyżej 2000 lx.

 

Cymbidium jest uprawiane w szklarniach o umiarkowanej temperaturze. Młode rośliny wymagają 15—20°C, natomiast starsze, rozpoczynające kwitnienie, 10—15°C.

Latem temperatura może dochodzić do 26—28°C, a zimą nie powinna spadać poniżej 9°C, choć krótkotrwałe jej obniżenie do" 2°C nie wpływa ujemnie na rozwój roślin. Szczególnie ważna jest temperatura nocy, która niezależnie od pory roku powinna wynosić 10—13°C. Cymbidium wymaga umiarkowanej wilgotności podłoża i wysokiej wil­gotności powietrza (60—80%), co osiągnąć można zraszając rośliny i przejścia. Należy jednak pamiętać, że rośliny muszą przeschnąć przed nastaniem nocy.

Podlewanie roślin zależy od pory roku i fazy wzrostu, Wiosną i latem wykonuje się to dwa razy w tygodniu, zimą tylko raz. Podlewanie ogra­nicza się do minimum w czasie spoczynku, a także jesienią — przed wydłużeniem się pędów kwiatostanowych. Cymbidium ujemnie reaguje na długotrwałe przesuszenie podłoża, tworząc słabe pędy, a także na zbyt dużą jego wilgotność. W tym ostatnim przypadku występują uszko­dzenia korzeni. Woda używana do podlewania cymbidium powinna być pozbawiona chloru. Najlepsza jest woda deszczowa o pH 6,0—6,5 i temperaturze 15—20°C.

Rozmnażanie. Tradycyjnym sposobem rozmnażania cymbidium jest podział starych, rozrośniętych egzemplarzy, czego dokonuje się podczas ich przesadzania. Rośliny mateczne wyjmuje się ostrożnie z podłoża i usuwa chore korzenie oraz stare pseudobulwy pozbawione liści i ko­rzeni. Zdrowe korzenie skraca się, a następnie rośliny dzieli na części tak, aby każda z nich składała się z 3—5 pseudobulw. Z jednej rośliny otrzymuje się 4—5 części.

Dzielenie na więcej części jest możliwe, ale otrzymane w ten sposób rośliny kwitną dopiero po upływie 2—3 lat. Części posiadające 3—5 pseudobulw sadzi się od razu na miejsce stałe, natomiast mniejsze uprawia się przez 2—3 lata w doniczkach.

W celu uzyskania dużej ilości materiału wyjściowego stosuje się ostatnio mnożenie in vifro. Polega ono na wyizolowaniu merystemów wierzchoł­kowych i umieszczeniu ich na płynnej pożywce. Merystemy pobiera się z kątów liści umieszczonych na nadziemnej części młodych pseudo­bulw, rzadziej z wierzchołka wzrostu pąków wyrastających u podstawy ulistnionych pseudobulw. Po 3—4 miesiącach na pożywce tworzą się protokormy. Dzieląc je na mniejsze części można wywołać ich regene­rację i z każdego fragmentu wytworzy się od kilku do kilkudziesięciu nowych protokormów. Okres tworzenia się nowych protokormów jest teraz krótszy i wynosi 6—7 tygodni. Procesowi temu sprzyja ruch i dlatego probówki z wyszczepionymi merystemami lub protokormami umieszcza się w aparacie rotacyjnym. Przeniesienie nieuszkodzonych protokormów na pożywkę zestaloną agarem sprzyja tworzeniu przez
nie pędów i korzeni. Przykładem dobrej pożywki dla mnożenia cymbi­dium in vitro jest opracowana przez Kukułczankę mieszanka o składzie: Ca(N03)2 • 2H20     398 mg/l

(NH4)2S04                                 500 mg/l

KH2P04                                     250 mg/l

MgS04 • 7H20                           250 mg/l

KOH                                         112 mg/l

Fe2(S04)3 • 9H20 27,8 mg/l Na2EDTA   37,8 mg/l

Peptobak-bacutil                  2000 mg/l

Sacharoza                         20 000 mg/l

Agar                                   15 000 mg/l

uzupełniona mikroelementami wg Hellera. Pożywka powinna mieć pH 5—6. Ponadto stwierdzono, że dodatek kinetyny do pożywki sprzyja powstawaniu dużej liczby protokormów, natomiast giberelina przyspiesza wybijanie pędów. Probówki z wyszczepionymi merystemami umieszcza się w kamerze o temperaturze 20—23°C i wilgotności powietrza wyno­szącej 65—80%. W celu uzyskania protokormów stosuje się doświetlanie 16 godzin na dobę światłem o natężeniu 1000 lx, natomiast dla przyspie­szenia wyrastania roślin z protokormów korzystne jest zwiększenie natężenia światła do 2000 lx. Po kilku miesiącach młode rośliny osiągają wysokość kilku centymetrów i wówczas sadzi się je do doniczek w pod­łoże typowe dla uprawy cymbidium. Młode rośliny przesadza się co roku, kiedy wytworzą nowe kilkucentymetrowe pędy i inicjują u ich nasady korzenie. Z reguły są to miesiące od kwietnia do czerwca. Mnożąc cymbidium in vitro można z 1 rośliny uzyskać w ciągu roku około 4 min sztuk.

Podłoże ł sadzenie. Do uprawy cymbidium najlepsze jest podłoże przepuszczalne, o trwałej strukturze i dobrych stosunkach powietrzno- -wodnych, a także z dużą zawartością substancji organicznej. Jeżeli woda po podlewaniu zostaje w nadmiarze przy korzeniach, grozi to ich zniszczeniem i w konsekwencji zahamowaniem wzrostu i kwitnienia roślin.

Dobrymi właściwościami charakteryzują się mieszanki kory sosnowej z torfem i słabo rozłożoną ziemią liściową. Kora nie powinna być kompostowana i nawożona. Korzystnie na wzrost roślin wpływa również dodatek pociętych liści buka lub dębu, a także rozdrobniony styropian, polistyren lub odpady gąbki. Przykładem,odpowiedniego podłoża dla cymbidium jest kora sosnowa zmieszana z ziemią liściową, torfem wy­sokim i piaskiem w stosunku 5:2:2:1 lub mieszanka składająca się z 60% kory, 35% torfu wysokiego i 5% gruboziarnistego piasku. Może to być także mieszanka kory z liśćmi dębowymi, torfem, obornikiem, mchem torfowcem i piaskiem w stosunku 3:3:3:1:1:1 lub ziemia liściowa zmie­szana w równych objętościach z piaskiem, obornikiem i torfem wysokim.

Terminem do przesadzania jest okres zaraz po przekwitnięciu roślin; pozwala to na uzyskanie kwiatów w następnym roku uprawy. Możliwe jest także przesadzanie późniejsze, nawet w czerwcu-lipcu, ale wówczas rośliny nie zawiązują pąków kwiatostanowych i nie kwitną podczas najbliższej zimy i wiosny.

Zabiegi pielęgnacyjne. W porównaniu z innymi storczykami cymbidium odznacza się dużymi potrzebami pokarmowymi. Wskazane jest więc systematyczne dokarmianie roślin. Dawniej zalecano dodawanie do podłoża w dużych ilościach obornika i wolnorozkładających się nawozów organicznych takich jak: mączka kostna i rogowa lub wióry rogowe, a w czasie wegetacji cymbidium zasilano wyłącznie silnie rozcieńczoną gnojówką. Obecnie, kiedy są duże trudności z uzyskaniem nawozów organicznych zastępuje się je nawozami mineralnymi. Rośliny w czasie intensywnego wzrostu, tj. wiosną i na początku lata nawozi się co 10—14 dni, natomiast od października do lutego nie częściej niż raz w miesiącu. Stężenie roztworu powinno być słabe, może ono wynosić 0,05—0,1 %. Do dokarmiania kwitnących roślin Penningsfeld poleca nawozy o stosunku N:P205:K20 = 2:1:2—3, ą dla młodych roślin o-stosunku tych składników jak 3:1:2. Z kolei Roost uzależnia nawożenie cymbidium od pory roku i w okresie wiosenno-letnim proponuje nawożenie N:P205:K20 jak 2:1:3, a jesienią jak 1:1:2.

 

W SHRO w Zaborzu uzyskuje się dobre efekty dokarmiając cymbidium przemiennie zestawami nawozowymi wg Morela i Wojtasa lub zestawem francuskim CNRS (tab. 10).

 

Tabela 10. Zestawy nawozowe polecane do nawożenia cymbidium (związki mineralne podano w g na 100 I wody)

Składniki pokarmowe

Wg

Morela

Wg

Wojtasa

Wg

CNRS

(nh4)2so4

12,5

 

3,4

nh4no,

12,5

15,0

 

Ca(N03)2X4H20

12,5

 

24,0

KNO,

 

22,0

10,3

KCI

6,25

 

0,7

kh2po4

6,25

 

6,8

Ca(H2P04)2

 

7,0

 

MgS04X7H20

6,25

6,0

13,7

FeS04X7H20

0,625

0,5

 

EDTA NaFeXH20

 

 

10,25

MnS04X7H20

0,188

 

0,42

H3BO3

 

 

0,75

(NH4)6Mo7024X4H20

 

 

0,07

ZnS04X7H20

 

 

0,07

CuS04X5H20

 

 

0,03.

 

W czerwcu cymbidium przechodzi okres spoczynku. W tym czasie przerywa się nawożenie i znacznie ogranicza podlewanie.

Po spoczynku, tj. w lipcu i sierpniu, szczególną uwagę należy zwrócić na właściwą temperaturę, która decyduje o inicjacji pąków kwiatostano­wych. Powinna ona wynosić 20°C w dzień i nie więcej niż 14°C w nocy. W celu utrzymania takiej temperatury zaleca się wietrzenie szklarni, cieniowanie roślin, a także zlewanie przejść wodą. Można również kilka razy w ciągu dnia zraszać rośliny, tak jednak aby wyschły do wie­czora. Zbyt wysoka temperatura w tym czasie jest przyczyną intensyw­nego wzrostu ale słabego kwitnienia. We wrześniu temperaturę w szklarni obniża się do 15—18°C w dzień i 12—13°C w nocy. Od października do grudnia optymalna temperatura dnia wynosi 15°C, w nocy 12°C, a od stycznia do marca 12—14°C w dzień i 10°C w nocy. W kwietniu ponownie się podwyższa temperaturę do 16°C w dzień. Zabiegi pielęg­nacyjne oprócz utrzymania właściwej temperatury polegają na podlewa­niu roślin i cieniowaniu ich przy silnym usłonecznieniu.

Zbiór kwiatów. Pędy kwiatostanowe u cymbidium ścina się, kiedy są otwarte prawie wszystkie kwiaty w gronie. Odznaczają się one dużą trwałością, gdyż stoją w wazonie 4—6 tygodni. Niekiedy pędy tnie się na kawałki z jednym lub kilkoma kwiatami i sprzedaje w małych pro­bówkach umieszczonych w specjalnych kartonikach.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami. Na cymbidium występują cho­roby bakteryjne, grzybowe i wirusowe. Najczęstszą jest zgnilizna bakteryj­na (czynnik chorobotwórczy — Bacterium oncidii). W górnych częściach rośliny pojawiają się początkowo żółtawe, później czarnobrązowe plamy. Porażone liście lub ich części należy usunąć i spalić, a rośliny opryskać Ceresanem (0,2%) lub Cynkotoxem (0,2%).

Żółknięciem, a następnie brązowieniem wierzchołków blaszek liściowych objawia się fusarioza naczyniowa (czynnik chorobotwórczy — Fusarium oxysporum). Podstawa pędu ciemnieje, mięknie i łatwo się rozpada. Całe korzenie i ich wierzchołki są ciemnobrunatne, spłaszczone, miejscami przewężone, miękkie. Chore rośliny należy usunąć, a pozostałe opryskać Sadoplonem 75 (0,2%), lub Benlate (0,1 %). Stwierdzono jednak, że ten ostatni środek może wywołać zahamowanie wzrostu cymbidium. Groźną chorobą grzybowa jest zgorzel zgnilakowa (czynnik chorobo­twórczy — Pythium ultimum) objawia się wodnistymi, miękkimi, brązo­wej barwy plamami na liściach i pseudobulwach. Z czasem porażone tkanki zmieniają barwę na purpurową, purpurowobrązową, a następnie na czarną. Na pograniczu chorej i zdrowej tkanki tworzy się jasnożółła obwódka. Porażone rośliny się usu\ya, a pozostałe opryskuje Dithane M-45 (0,2%).

Znacznym problemem w uprawie cymbidium jest mozaika cymbidium powodowana przez wirusy. Liście, szczególnie młode, odbarwiają się, a rośliny słabiej kwitną. Chore rośliny należy usunąć, a narzędzia używane do pielęgnacji dezynfekować. Występowaniu wirusów zapobiega roz­mnażanie cymbidium z merystemów wierzchołkowych.

Najczęstszymi szkodnikami występującymi na cymbidium są różne ga­tunki mszyc (Aulacorthum solani, Myzodes persicae). Wysysają one sok z liści powodując ich odbarwienie. Do zwalczania zaleca się Pirimor (0,05%).

Podczas suchej i ciepłej pogody rośliny może opanować przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae). Zwalcza się go opryskując rośliny Rospinem (0,2%) lub Bi 58 (0,1%).